Ład Korporacyjny
 

Ład Korporacyjny

 
 

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW

Fragment Preambuły

 Oświadczenie o stosowaniu zasad Ładu Korporacyjnego w 2021 r.

 Oświadczenie o stosowaniu zasad Ładu Korporacyjnego w 2020 r.

 Oświadczenie o stosowaniu zasad Ładu Korporacyjnego w 2019 r.

 Oświadczenie o stosowaniu zasad Ładu Korporacyjnego w 2018 r.

 Oświadczenie o stosowaniu zasad Ładu Korporacyjnego w 2017 r.

 Oświadczenie o stosowaniu zasad Ładu Korporacyjnego w 2016 r.

 Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze DPSN na GPW 2016 

 Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze DPSN na GPW 2021 

Dokumenty korporacyjne

 

 Statut Spółki

 Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 KRS

Reguła dot. biegłego rewidenta

Zgodnie z przyjętą Polityką i procedurą wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badań jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych odpowiednio spółki PCC Rokita S.A. i Grupy Kapitałowej PCC Rokita, Rada Nadzorcza przy wyborze firmy audytorskiej zobowiązana jest kierować się następującymi zasadami:

- zasadą rotacji firmy audytorskiej, zgodnie z którą maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia nr 537/2014, przeprowadzanych przez tę samą firmę audytorską lub firmę audytorską powiązaną z tą firmą audytorską lub jakiegokolwiek członka sieci działającej w państwach Unii Europejskiej, do której należą te firmy audytorskie, nie może przekraczać 5 lat (maksymalny okres nieprzerwanego trwania zlecenia;
- zasadą karencji firmy audytorskiej, zgodnie z którą po upływie maksymalnego okresu nieprzerwanego trwania zlecenia, dotychczasowa firma audytorska nie podejmuje badania ustawowego Spółki w okresie kolejnych czterech lat;
- zasadą rotacji kluczowego biegłego rewidenta, zgodnie z którą kluczowy biegły rewident nie może przeprowadzać badania ustawowego w Spółce przez okres dłuższy niż 5 lat. Kluczowy biegły rewident może ponownie przeprowadzić badanie ustawowe Spółki po upływie co najmniej 3 lat od zakończenia ostatniego badania ustawowego;
- zasadą wyboru firmy audytorskiej na okres minimum dwóch lat.

Polityka różnorodności

 

 Polityka różnorodności w PCC Rokita SA

Polityka wynagrodzeń

 Polityka wynagrodzeń  

Sprawozdania z realizacji strategii podatkowej

 Sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej za rok 2020

Dywidenda

dywidenda za rok dzień prawa dywidendy dzień wypłaty dywidendy wysokość dywidendy łącznie w zł liczba akcji objętych wypłatą dywidendy wysokość dywidendy na 1 akcję w zł
2011 17 maja 2012 17 maja 2012 50 217 000,00 7 941 320 6,32
2012 27 marca 2013 28 marca 2013 49 133 771,00 7 941 320 6,19
2013 20 marca 2014 * 68 664 962,00 7 941 320 8,65
2014 13 maja 2015 28 maja 2015 69 288 017,00 19 853 300 3,49
2015 28 kwietnia 2016 13 maja 2016 88 942 784,00 19 853 300 4,48
2016 12 kwietnia 2017 28 kwietnia 2017 150 090 948,00 19 853 300 7,56
2017 16 kwietnia 2018 8 maja 2018 164 980 923,00 19 853 300 8,31
2018 24 kwietnia 2019 8 maja 2019 164 980 923,00 19 853 300 8,31
2019 27 maja 2020 4 czerwca 2020 67 699 753,00 19 853 300 3,41
2020  6 maja 2021  14 maja 2021  72 861 611  19 853 300 3,67 

* I transza 30 mln zł – do 27 marca 2014
II transza 15 mln zł – do 15 kwietnia 2014
III transza pozostała kwota – do 30 września 2014

 
wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work