Podpisanie umowy na dostawę surowca
 

Podpisanie umowy na dostawę surowca

Raport bieżący nr 30/2015 z dnia 21.12.2015

 
 

Zarząd PCC Rokita SA ("Spółka") informuje, że w dniu 21 grudnia 2015 r. została zawarta umowa ramowa o współpracy w zakresie dostaw tlenku propylenu pomiędzy Spółką a Lyondell Chemie Nederland BV z siedzibą w Rotterdamie, Holandia („Umowa”).

Umowa została zawarta na czas oznaczony i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata. Wartość przedmiotu umowy w okresie jej obowiązywania szacowana jest na 270 mln złotych. Umowa nie reguluje sposobu wypowiedzenia, ani nie przewiduje kar umownych, a pozostałe warunki współpracy są typowe dla tego rodzaju umów.

Umowa stanowi kontynuację umowy z dnia 10 lutego 2012 r., o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 03/2012 z dnia 10 lutego 2012 r.

Tlenek propylenu należy do surowców kluczowych w produkcji PCC Rokita SA. Jest głównym surowcem w Kompleksie Rokopole, wytwarzającym poliole polieterowe, mające zastosowanie w branży poliuretanowej oraz w Kompleksie Chemii Fosforu, gdzie stosuje się go do produkcji uniepalniaczy.

Umowa spełnia kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że jej wartość przekracza 10% przychodów Spółki za ostatnie cztery kwartały.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work