Rekomendacja Rady Nadzorczej Spółki w sprawie podziału zysku
 

Rekomendacja Rady Nadzorczej Spółki w sprawie podziału zysku

Raport bieżący nr 11/2022 z dnia 13.04.2022 13:54

 
 

Zarząd PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 13 kwietnia 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie rekomendacji Zarządu Spółki w zakresie podziału jednostkowego zysku Spółki za rok 2021 (dalej: „Zysk”).

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała rekomendację podziału Zysku, określoną w uchwale Zarządu Spółki z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie rekomendacji dotyczącej podziału Zysku, zgodnie z którą Zysk za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w kwocie 411 768 872,70 zł zostałby podzielony w następujący sposób:

- kwota 262 659 159,00 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacana akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 13,23 zł na jedną akcję,

- kwota 149 109 713,70 zł na kapitał zapasowy Spółki.

 

Ponadto Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu co do ustalenia:

- dnia dywidendy na dzień 27 kwietnia 2022 r.,

- terminu wypłaty dywidendy na dzień 5 maja 2022 r.

 

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała również możliwość zwołania przez Zarząd Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w celu rozważenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie utworzenia kapitału rezerwowego Spółki, zgodnie z art. 396 § 4 Kodeksu spółek handlowych, z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy lub zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy.

 

Jednocześnie Spółka informuje, iż ostateczną decyzję dotyczącą podziału Zysku podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).

    

wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work