Rekomendacja Rady Nadzorczej Spółki w sprawie podziału zysku
 

Rekomendacja Rady Nadzorczej Spółki w sprawie podziału zysku

Raport bieżący nr 06/2023 z dnia 20.03.2023 20:46

 
 

Zarząd PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 20 marca 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie rekomendacji Zarządu Spółki w zakresie podziału jednostkowego zysku Spółki za rok 2022 (dalej: „Zysk”).

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała rekomendację podziału Zysku, określoną w uchwale Zarządu Spółki z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie rekomendacji dotyczącej podziału Zysku, zgodnie z którą Zysk za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., w kwocie 620 877 780,39 zł zostałby podzielony w następujący sposób:

- kwota 428 235 681,00 PLN na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacaną akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 21,57 PLN na jedną akcję,
- kwota 192 642 099,39 PLN na kapitał zapasowy Spółki.

Jednocześnie Spółka informuje, iż ostateczną decyzję dotyczącą podziału Zysku podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).
 

wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work