Uchwała KDPW ws. rejestracji obligacji serii DD
 

Uchwała KDPW ws. rejestracji obligacji serii DD

Raport bieżący nr 55/2016 z dnia 24.11.2016 17:22

 
 

Zarząd PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) informuje, iż zgodnie z uchwałą Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) nr 778/16 z dnia 24 listopada 2016 r., po rozpatrzeniu wniosku Spółki, Zarząd KDPW postanawia na podstawie par. 40 ust. 2 oraz par. 2 ust. 1 i 4 Regulaminu KDPW zarejestrować w dniu 28 listopada 2016 r. w depozycie papierów wartościowych 137.723 (sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset dwadzieścia trzy) obligacje na okaziciela serii DD Spółki o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda oraz oznaczyć je kodem PLPCCRK00159.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: §34 ust.1 pkt 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work