Uchwała w sprawie podziału zysku
 

Uchwała w sprawie podziału zysku

Raport bieżący nr 12/2022 z dnia 19.04.2022 16:39

 
 

Zarząd PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 19 kwietnia 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2021 rok w której postanawia, że zysk netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., w kwocie 411 768 872,70 zł zostaje podzielony w następujący sposób: 

- kwota 262 659 159,00 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacana akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 13,23 zł na jedną akcję,

- kwota 149 109 713,70 zł na kapitał zapasowy Spółki, z zastrzeżeniem, że kwota ta może służyć w latach przyszłych wypłacie dywidendy

 

Jako dzień dywidendy ustala się dzień 27 kwietnia 2022 r. Jako termin wypłaty dywidendy ustala się dzień 5 maja 2022 r.

 

Wypłatą dywidendy objęte są wszystkie akcje Spółki w liczbie 19 853 300.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku

  

wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work