Zakup udziałów
 

Zakup udziałów

Raport bieżący nr 60/2016 z dnia 21.12.2016 09:25

 
 

Zarząd spółki PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”), działając zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 14/2016 z dnia 25.03.2016 r., nr 47/2016 z dnia 20.09.2016 r. oraz nr 59/2016 z dnia 19.12.2016 r., informuje, że na mocy umowy sprzedaży udziałów z dnia 21.12.2016 r., zawartej ze Spółką IRPC Public Co. Ltd. w Bangkoku (dalej: „Umowa”), Spółka nabywa udziały spółki IRPC Polyol Company Ltd. w Bangkoku (dalej: „IRPC Polyol”). Spółka i IRPC Public Co. Ltd. w Bangkoku zwane będą dalej w niniejszym raporcie łącznie Stronami.

Spółka nabywa od IRPC Public Co. Ltd. w Bangkoku 750 tys. udziałów spółki IRPC Polyol, co stanowi 25% łącznej liczby udziałów spółki IRPC Polyol, które będą uprawniały do 25% głosów na zgromadzeniu wspólników, za kwotę 82,5 mln BAHT (dalej jako: Cena nabycia Udziałów), co stanowi równowartość ok. 9,7 mln zł wg kursu obowiązującego na dzień 21.12.2016 r. (dalej jako: „Udziały”), przy czym ostateczna cena zostanie ustalona na podstawie rocznego sprawozdania finansowego spółki IRPC Polyol za rok 2016, zbadanego przez niezależnego audytora (odpowiednika polskiego biegłego rewidenta) i zatwierdzonego przez Zarząd IRPC Polyol.

W terminie 3 lat od spełnienia się ostatniego z łącznych dodatkowych warunków umownych, obejmujących m.in.:
- zapłatę Ceny nabycia Udziałów,
- uzyskania zgód stosownych organów,
- podpisania umów około transakcyjnych,
Spółka zobowiązała się zakupić od IRPC Public Co. Ltd. w Bangkoku kolejne 25% udziałów spółki IRPC Polyol. Jednocześnie w przypadku braku woli zakupu kolejnych udziałów, zobowiązuje się sprzedać IRPC Public Co. Ltd. w Bangkoku posiadane 25% udziałów spółki IRPC Polyol. W takich przypadkach IRPC Public Co. Ltd. w Bangkoku będzie miała odpowiednio obowiązek sprzedaży bądź zakupu udziałów od Spółki. W tym czasie żadna ze Stron nie może sprzedać swoich udziałów bez zgody drugiej Strony, za wyjątkiem sprzedaży udziałów stowarzyszonym podmiotom Stron.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)

wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work