Zastaw na akcjach
 

Zastaw na akcjach

Raport bieżący nr 02/2021 z dnia 26.03.2021 15:17

 
 
Zarząd PCC Rokita S.A. (dalej również „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 26 marca 2021 r. Spółka otrzymała od PCC Chemicals GmbH z siedzibą w Duisburgu (Niemcy), czyli od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze, tj. z Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, powiadomienie dotyczące zastawu na akcjach Spółki, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 w zw. z art. 19 ust. 7 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE w zw. z art. 2 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/523 z dnia 10 marca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i wzoru do celów powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i podawania tych transakcji do wiadomości publicznej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.
 
Powyższe powiadomienie jest zmianą powiadomienia pierwotnego. W pierwotnym powiadomieniu z dnia 26.03.2021 r. PCC Chemicals GmbH, na skutek oczywistej omyłki, błędnie wskazało rodzaj instrumentu finansowego. Spółka po otrzymaniu pierwotnego powiadomienia, w celu dochowania należytej staranności, dokonała wyjaśnień, w efekcie czego PCC Chemicals GmbH skorygowało swoje powiadomienie. Spółka w załączeniu przekazuje zmienioną treść powiadomienia pierwotnego.  
 
Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.
 
Szczegółowa podstawa prawna: art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
 
Powiadomienie
wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work