Dopuszczenie do obrotu papierów wartościowych
 

Dopuszczenie do obrotu papierów wartościowych

Raport bieżący nr 24/2015 z dnia 10.07.2015

 
 

Zarząd PCC Rokita SA informuje, iż powziął wiadomość, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie Uchwały nr 665/2015 z dnia 10 lipca 2015 roku postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 200.000 (dwieście tysięcy) obligacji na okaziciela serii CA spółki PCC Rokita SA, o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: §34 ust.1 pkt 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim 

wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work